สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1ก่อสร้าง000
2การจัดการโลจิสติกส์41418
3การจัดการสำนักงาน36063
4การตลาด20288308
5การบัญชี22130413262
6การโรงแรม93495588
7การโรงแรมและบริการ000
8การเลขานุการ07171
9คหกรรม000
10คหกรรมศาสตร์000
11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2018191020
12เครื่องกล000
13ช่างกลโรงงาน77716793
14ช่างก่อสร้าง39454448
15ช่างเชื่อมโลหะ1381139
16ช่างเทคนิคการผลิต000
17ช่างเทคนิคยานยนต์000
18ช่างเทคนิคโลหะ000
19ช่างไฟฟ้ากำลัง1466511517
20ช่างยนต์1600181618
21ช่างอิเล็กทรอนิกส์26338301
22เทคนิคการก่อสร้าง000
23เทคนิคการผลิต58114595
24เทคนิคคอมพิวเตอร์15447201
25เทคนิคเครื่องกล9575962
26เทคนิคโลหะ59059
27เทคนิคสถาปัตยกรรม251237
28เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์24624270
29เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย000
30เทคโนโลยีไฟฟ้า73477
31เทคโนโลยียานยนต์41041
32เทคโนโลยีสารสนเทศ6480144
33เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์20222
34พณิชยการ000
35ไฟฟ้ากำลัง000
36ไฟฟ้า83726863
37ภาษาต่างประเทศธุรกิจ101323
38ภาษาต่างประเทศ41216
39โยธา461102563
40เรียนรวม000
41สถาปัตยกรรม373875
42อาหารและโภชนาการ53210263
43อิเล็กทรอนิกส์37935414
รวม:9,1815,59014,771

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น