สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1ก่อสร้าง000
2การจัดการโลจิสติกส์41418
3การจัดการสำนักงาน36063
4การตลาด19258277
5การบัญชี21629103126
6การโรงแรม76427503
7การโรงแรมและบริการ000
8การเลขานุการ07171
9คหกรรม000
10คหกรรมศาสตร์000
11คอมพิวเตอร์ธุรกิจ177737914
12เครื่องกล000
13ช่างกลโรงงาน63310643
14ช่างก่อสร้าง36450414
15ช่างเชื่อมโลหะ1291130
16ช่างเทคนิคการผลิต000
17ช่างเทคนิคยานยนต์000
18ช่างเทคนิคโลหะ000
19ช่างไฟฟ้ากำลัง1282471329
20ช่างยนต์1351141365
21ช่างอิเล็กทรอนิกส์21333246
22เทคนิคการก่อสร้าง000
23เทคนิคการผลิต54110551
24เทคนิคคอมพิวเตอร์13737174
25เทคนิคเครื่องกล9163919
26เทคนิคโลหะ59059
27เทคนิคสถาปัตยกรรม251237
28เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์24624270
29เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย000
30เทคโนโลยีไฟฟ้า73477
31เทคโนโลยียานยนต์41041
32เทคโนโลยีสารสนเทศ5870128
33เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์20222
34พณิชยการ000
35ไฟฟ้ากำลัง000
36ไฟฟ้า79924823
37ภาษาต่างประเทศธุรกิจ101323
38ภาษาต่างประเทศ000
39โยธา40177478
40เรียนรวม000
41สถาปัตยกรรม323163
42อาหารและโภชนาการ44196240
43อิเล็กทรอนิกส์36630396
รวม:8,2355,16513,400

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น