ให้นักเรียน-นักศ๊กษา ช่วยการประเมินเจ้าหน้าที่ ได้ที่

http://202.29.231.129/assessment/login.php?redirect=login-false