เด็กหอต้องครองตน
           หอพักเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่พ่อแม่ต้องจำยอมให้ลูกมาใช้ชีวิตโดยลำพัง เพื่อมาศึกษาเล่าเรียน บางครั้งหอพักที่ผู้ดูแลไม่ได้เข้มงวดมักกลายเป็นแหล่งมั่วสุม ในการเสพยาเสพติด เล่นการพนัน หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
           การเลือกหอพักสำหรับลูก ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงเป็นลำดับแรก ทั้งความปลอดภัยในสถานที่หรือหอพักเอง มีเวลาเปิดปิดหรือไม่ เจ้าของดูแลเองหรือจ้างผู้ดูแลหอพัก หอพักมีรั้วหรือบริเวณเป็นขอบเขตหรือไม่ ประตูห้องพักหน้าต่างช่องระบายอากาศแน่นหนาสามารถล๊อคได้จากภายใน หรือมีระบบรักษาความปลอดภัยให้ผู้พักอาศัยอย่างไร
          ลำดับต่อไป คือ สิ่งแวดล้อมรอบบริเวณของหอพัก สถานที่ใกล้เคียง ทางเดินซอย ถนนเข้าออกหอพักมีความปลอดภัยที่จะเดินหรือเข้าออกเองหรือไม่ และลำดับสุดท้าย คือ ผู้พักอาศัยที่หอพักนั้นส่วนใหญ่เป็นใคร เพราะหากเป็นชายหรือหญิงขายบริการ ทำงานกลางคืน หอพักนั้นก็อาจจะเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่น่าไว้วางใจที่จะให้ลูกในวัยเรียนเข้าพักอาศัย
           หอพักของสถานศึกษา หรือหอพักของเอกชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีกฎระเบียบในการเข้าพักและเข้มงวดเรื่องการเข้าออกของผู้พักอาศัย มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนห้องพักได้ เป็นหอพักที่พ่อแม่พึงปรารถนาและอยากจะฝากให้ผู้ดูแลหอพักช่วยดูแลลูกๆ ในระหว่างที่มาศึกษาเล่าเรียนไกลบ้าน แต่บางครั้งพ่อแม่ก็ไม่สามารถเลือกคุณภาพของหอพักได้มากนัก เพราะหอพักที่ดีมีคุณภาพ มักมีราคาค่าเช่าสูงจนบางครั้งเกินกว่าที่พ่อแม่สามารถจะจ่ายได้  หัวใจสำคัญของเด็กที่อยู่หอพัก จึงอยู่ที่ ต้องรู้จักการครองตน โดย
-      รู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นเข็มทิศให้ไปถึงเป้าหมายนั้น แบบไม่หลงทาง
-      รู้จักการป้องกันตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยเมื่อต้องอยู่โดยลำพัง
-   รู้จักหน้าที่ของตนเอง ที่อยู่ในวัยเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สมกับที่พ่อแม่ทนเหน็ดเหนื่อยทำงานหาเงินส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต
-      รู้จักแยกแยะการเลือกคบเพื่อนที่ดี และอย่าไว้ใจเพื่อนที่เพิ่งรู้จัก หรือคนแปลกหน้า
-      ต้องยึดมั่นในการทำสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่ดี
-   รู้จักปฏิเสธ ไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร รู้จักการหักห้ามใจตนเอง ในเรื่องของความรักไม่ชิงสุกก่อนห่าม หรือไม่ประพฤติตนเสื่อมเสียต่อศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมไทย
          นอกจากนี้ พ่อแม่ต้องคอยใส่ใจสอบถามความเป็นอยู่ของลูกอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อลูกมีปัญหาพ่อแม่จะได้ให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีแก่ลูกได้ทันที หรือหาเวลามาเยี่ยมลูกที่หอพักบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อจะได้พบและรู้จักเพื่อนที่ลูกพักอยู่ด้วยกรณีที่มีเพื่อนร่วมพักห้องเดียวกัน หรือผูกมิตรกับเจ้าของหรือผู้มีหน้าที่ดูแลหอพักให้ช่วยเป็นหูเป็นตาและสอดส่องดูแลลูกแทนพ่อแม่ และในปัจจุบันพ่อแม่และลูกอาจใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมาเป็นตัวช่วยย่นย่อระยะทางจากไกลให้ใกล้ชิดเหมือนอยู่บ้านเดียวกันก็ได้  

(ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด)

  
ด้วยความห่วงใย จาก ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  วิยาลัยเทคนิคยโสธร   

                                                                                                                                          จัดทำโดย เข็มชาติ  พงษ์พาน 

                                                                                                                             (งานดูแลนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยโสธร)